Pravila ponašanja za treće strane

Interpromet u saradnji sa trećim stranama očekuje od trećih strana i njihovih kooperanata koji rade za Interpromet poštovanje minimalnih standarda integriteta i poslovnog ponašanja, a koji su opisani u načelima:

Prevencija i sprječavanje korupcije
Interpromet dosljedno i redovno procjenjuje rizike korupcije i preduzima odgovarajuće mjere. Prevencija korupcije podrazumjeva preduzimanje organizovanih mjera i aktivnosti kojima se nastoje eliminisati ili smanjiti direktni ili indirektni uzroci koruptivnog ponašanja.

Zaposlenima nije dopušteno ni davati ni prihvatati mito. Zabranjen je bilo kakav oblik mita, provizije ili drugog neprimjerenog oblika plaćanja, kao i prihvatanje ili davanje materijalnih ili nematerijalnih povlastica.

Svim zaposlenima, trećim stranama, kupcima, dobavljačima, poslovnim partnerima zabranjeno je:
     a. odobravati, ponuditi ili obećati plaćanje, poklone, pozivnice ili druge povlastice s
         očekivanjem ili nadom da će se dobiti nezakonita prednost ili dati naknada bilo kojoj
         strani zbog toga što je već pružila ili pristala pružati takvu prednost,
     b. prihvatiti plaćanje, poklone, pozivnice ili druge povlastice koje dolaze sa sigurnosti ili
         sumnjom da se nude u očekivanju nezakonitih povlastica za drugu stranu,
     c. ponuditi ili prihvatiti plaćanja, poklone, pozivnice ili druge povlastice putem treće
         strane (posrednika) na način koji je isključen pod (a) i (b).

Zabranjana je i korupcija u vidu zloupotrebe moći koja se posjeduje u profesionalnom kontekstu radi ostvarivanja vlastite privatne koristi ili koristi za treću stranu, kao što je poslodavac.

Ovo uključuje odobravanje, ponudu, obećanje, prihvatanje ili traženje povlastica kao podsticaja na djelovanje čiji će cilj uticati na pojedince, kako bi se postigla ili održala ekonomska prednost. Povlastica u ovom slučaju označava bilo koju radnju koja poboljšava materijalno ili nematerijalno stanje primatelja i na koje on nema zakonsko pravo.

Zabranjeno je kako davanje, tako i primanje mita:
     a. ponuda, obećanje, ili odobravanje finansijske ili druge materijalne ili nematerijalne
         prednosti i
     b. zahtijevanje ili prihvatanje novčane ili druge materijalne ili nematerijalne koristi kao
         nagrade, ili dovođenje do nezakonite radnje s obzirom na određenu profesionalnu
         poziciju.

Prije postupanja u poslovnim situacijama potrebno je utvrditi i otkloniti sve potencijalne sukobe interesa.
Interpromet je posvećen slobodnoj, fer i neometanoj konkurenciji. Nepoštena tržišna konkurencija, odnosno nelojalna konkurencija jeste radnja trgovca koja je protivna dobrim poslovnim običajima i kojom se nanosi ili se može nanijeti šteta drugom trgovcu, drugom privrednom društvu ili potrošaču je zabranjena.

Svaka treća strana se obavezuje da posluje u skladu sa svim važećim zakonskim propisima.

Ukoliko u komunikaciji i saradnji sa zaposlenima u Interpometu uočite bilo kakvo nedolično i/ili nedopušteno ponašanje molim Vas da to prijavite putem e-maila: etika@interpromet.biz ili na broj telefona 051/348-160.

Ukoliko niste registrovani, zahtev za registraciju možete popuniti ovdje